Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
w Strzyżowie

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

odwiedź naszą oficjalną stronę www.poradniastrzyzow.pl

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strona internetowa Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Strzyżowie

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Strzyżowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Strzyżowie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2010-01-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2010-09-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • nie wszystkie dokumenty pdf są dostępne cyfrowo (dokumenty utworzone poprzez skan dokumentu papierowego, błędy w formatowaniu, brak tekstów alternatywnych)
 • nie wszystkie dokumenty w formatach doc, docx są dostępne cyfrowo (błędy w formatowaniu, brak tekstów alternatywnych);
 • nie wszystkie dokumenty wygenerowane przez inne podmioty są dostępne cyfrowo, ponieważ zostały błędnie przygotowane, bądź zostały przekazane wyłącznie w formie papierowej
 • zbyt niski kontrast niektórych elementów tekstowych i nietekstowych
 • kod HTML/CSS strony nie waliduje się zgodnie ze specyfikacją

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Aneta Kluska.
 • E-mail: poradniapsp@vp.pl
 • Telefon: 17 2761075

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Strzyżowie
 • Adres: Strzyżów, ul. Parkowa 4
  38-100 Strzyżów
 • E-mail: poradniapsp@vp.pl
 • Telefon: 17 2761075

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Strzyżowie usytuowane jest przy ulicy Parkowej 4 w budynku Przychodni Zdrowia na drugim piętrze. Do budynku prowadzą trzy wejścia: jedno od ul. Parkowej ze schodami, drugie przez oddział rehabilitacji z możliwością dojazdu na wózku inwalidzkim i trzecie od strony parkingu wyposażone w windę. Bezpośrednio przy budynku znajdują się parkingi z dwoma miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.
W budynku są dostępne toalety/ na każdym piętrze/ przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Wszystkie przejścia i wejścia do pomieszczeń są bezprogowe.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W Poradni oferowana jest pomoc osobom z niepełnosprawnością słuchową i wzrokową przy wypełnianiu formalności.