Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
w Strzyżowie

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

odwiedź naszą oficjalną stronę www.poradniastrzyzow.pl

Druki

 

1. Informacja dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o uczniu z trudnościami w czytaniu i pisaniu


2. Wniosek do Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Strzyżowie; o wydanie orzeczenia o potrzebie: a) kształcenia specjalnego b) indywidualnego obowiazkowego rocznego przygotowania przedszkolnego c) indywidualnego nauczania d) zajęć rewalidacyjno - wychowawczych (indywidualnych/zespołowych), o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o uchylenie orzeczenia


3. Zgłoszenie do PPP w Strzyżowie


4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka dla potrzeb zespołu orzekającego:


5. Zaświadczenie lekarskie dotyczące realizacji praktycznej nauki zawodu


6. Zaświadczenie lekarskie dotyczące orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego


7. Wniosek dyrektora szkoły do PPP o wydanie opinii w celu zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki


8. Kwestionariusz dla nauczyciela „Informacja o uczniu wykazującym szczególne uzdolnienia"


9. Kwestionariusz dla rodziców „Informacja o dziecku wykazującym szczególne uzdolnienia"


10. Wniosek rodziców o terapię


11. Wniosek o wydanie opinii


12. Wniosek o wydanie informacji o wynikach diagnozy


13. Informacja o uczniu dla potrzeb Zespołu Orzekającego PPP


14. Zaświadczenie od lekarza okulisty


15. Zaświadczenie lekarza otolaryngologa do celów oświatowych


16. Informacja szkoły o uczniu dla potrzeb Zespołu Orzekajacego PPP w Strzyzowie /dla uczniów nie posiadajacych orzeczenia/


17. Wniosek o wydanie opinii w sprawie objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką : - realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, - kształcenia


18. Zaświadczenie lekarskie do wniosku o wydanie opinii w sprawie objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia


19. Opinia szkoły o dziecku/uczniu do celów rozpatrzenia wniosku o wydanie opinii o objęciu dziecka/ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia

20. Wniosek o przekazanie teczki

21. Oświadczenie rodzica/rodziców/opiekunów prawnych dotyczace bezpieczeństwa podczas wizyt w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Strzyżowie w okresie pandemii COVID19

22. Zgłoszenie zapotrzebowania na zajęcia prowadzone przez Poradnię

 


 

 

 


Wyświetl większą mapę