Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
w Strzyżowie

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

odwiedź naszą oficjalną stronę www.poradniastrzyzow.pl

Komunikat Dyrektorów Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 228, poz. 1491)

 

1)    Opinie wydane do 31.08.2011 r. przez poradnie w sprawie:

 

  • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia z uwagi na stwierdzone specyficzne trudności w uczeniu się;
  • dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego ze względu na specyficzne trudności w uczeniu się

 

są aktualne przez cały okres kształcenia ucznia lub absolwenta.

 

2)    Od 1 września 2011 r. Poradnia może wydać opinię o specyficznych trudnościach  w uczeniu się nie wcześniej niż po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej (od 1 września klasy IV) i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej (do 31 sierpnia klasy VI).

 

3)    Uczniowi gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej może być wydana opinia o specyficznych trudnościach w uczeniu się na wniosek:

  • nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia

lub

  • rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia.

Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do  dyrektora  szkoły,  który po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinię  rady  pedagogicznej  do  właściwej  poradni psychologiczno - pedagogicznej, o czym informuje rodziców  (prawnych  opiekunów) lub pełnoletniego ucznia.

Zobacz pełną listę aktualności